สุขภาพ-ความรู้

สิ่งมีชีวิตและการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีมากมายหลายชนิดตั้งแต่มนุษย์อย่างเราๆ นอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนหลายเท่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคลื่อนไหวได้เองเหมือนสัตว์แต่ก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นต้นไม้ สิ่งมีชีวิตมีอยู่หลายชนิดและมีข้อแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรโดยมีข้อกำหนดความแตกต่าง และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรมีข้อมูลที่เป็นข้อสันนิฐานจากทางวิทยาศาสตร์มากมาย และสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันแต่เราเป็นเพียงวิวัฒนาการจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อความอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งมีชีวิตคืออะไร หลายคนคงตอบและสามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตเป็นอย่างไรและมีข้อแตกต่างที่สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างจากสิ่งของไม่มีชีวิตทั่วไปคือ 1.มีระบบแบบแผน สิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆอย่างเช่นอวัยวะและอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนในการทำงาน อย่างเช่นระบบการสร้างอาหารของพืช ระบบหายใจของสัตว์ ต้องทำงานอย่างมีแบบแผนกับส่วนอื่นๆ

2.สืบพันธุ์ได้ สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองมีชีวิตอยู่รอดต่อไป โดยมีการสืบพันธุ์เพื่อแตกหน่อออกก่อออกลูกออกหลานตามแต่ละสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ 3.การเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเจริญเติบโตได้โดยการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เพิ่มจำนวนและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสืบเนื่องจากการสืบพันธุ์กลายเป็นตัวลูกจนมี ขนาดใหญ่ขึ้น

4.มีการใช้พลังงาน ในการเจริญเติบโตหรือดำรงชีวิตแล้วจำเป็นต้องการพลังงานโดยการดูดซึมจากอาหารเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิต 5.ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างเช่นการบานของพืชดอกบางชนิดที่บานเป็นเวลาหรือว่าการหันหาแดดตอนออกดอกในทิศตะวันออกของดอกทานตะวัน 6.ความสมดุลในร่างกาย สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับความสมดุลในร่างกายของตัวเอง 7.มีวิวัฒนาการ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีวิวัฒนาการเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตอนนั้นๆ ทั้งในด้านร่างกายและพฤติกรรม

การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เมื่อโลกของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วหลายล้ายปี ต่อจากนั้นต่อจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาจึงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตในยุคแรกได้พัฒนาตัวจากสารอนินทรีย์เป็นสัตว์เซลล์เดียว แต่ข้อสันนิฐานต่างไม่สามารถที่จะสรุปได้ 100% ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรตามแต่ละยุคก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวความคิดของตนตามที่ได้รับหลักฐานต่างๆมาประกอบกันโดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ 3 ข้อคือ

1.เกิดขึ้นเองจากสิ่งมีชีวิต เป็นข้อสันนิฐานที่ได้คิดมาในอันดับแรกของนักวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองโดยการสังเกตจากการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ หากไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ในช่วงนั้นเอง หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้ทำการทดลองตรวจสอบจากการหมักไวท์ หากไม่มีจุรินทรีย์อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถือได้ว่าเป็นการอธิบายจากการทดลองเป็นช่วงแรก

2.เกิดจากนอกโลก เกิดจากนอกโลกนี้มีหลายคนได้โต้แย้งเรื่องการถือกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตจากในโลกเองจึงคิดว่าจะเกิดจากนอกโลก เนื่องจากในการเกิดโลกยุคแรกมีความร้อนสูงและรังสีที่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ก่อนแล้วไม่สามารถที่จะอาศัยได้ จึงคิดว่าน่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ลอยอยู่ตามอากาศเองเข้ามายังโลกในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ข้อสันนิฐานนี้ได้จาก อาร์นีเนียส นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน แต่ก็ถูกแย้งว่าชั้นบรรยากาศที่นอกโลกนั้นไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เช่นกัน จึงคิดว่าไม่น่าจะเข้ามายังโลกได้

3.เกิดจากวิวัฒนาการทางเคมี ซึ้งเป็นข้อสันนิฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตอนนี้และมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รวบรวมมาว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนพอ โดยในโลกไม่มีออกซิเจนอยู่ได้มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้หายใจโดยเกิดจากสารอนินทรีย์และมาเป็นสารประกอบของสิ่งมีชีวิตสารอินทรีย์ต่อมา กำเนิดสัตว์เซลล์เดียวไม่มีกระบวนการหายใจแล้วมีวิวัฒนาการมายาวนานหลายล้านปีจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โดยเริ่มแรกการกำเนิดของโลกของเรานั้นเกิดจากการก๊าซและฝุ่นละอองต่างๆได้รวมตัวกันเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่เมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีมาแล้วโดยที่ยังไม่มีชั้นบรรยากาศที่เป็นดังปัจจุบัน การเกิดวิวัฒนาการต่างๆนั้นมีความเป็นค่อยเป็นค่อยไปโดยนั่งวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่ากว่าที่จะมาเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นทุกวันนี้มีการพัฒนามาหลายหลายปีเช่นกัน เมื่อก่อนสภาพอาการไม่ได้เป็นดังปัจจุบันจะไม่สามารถทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตแรกบนโลก การเกิดวิวัฒนาการจะเป็นลักษณะเป็นได้แค่ขั้นตอนเดียวที่มีการปรับตัวไปเรื่อยๆ และไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นอย่างเดิมอีก โดยเริ่มแรกโลกของเราจะมีไฮโดเจน แอมโมเนีย น้ำ หลังจากถูกความร้อนก็กลายเป็นฝนตกลงมาทำให้น้ำพัฒพาแร่ธาตุต่างๆ ไหลรวมตัวกันเป็นสารต้นกำเนิดของอนินทรีย์ขึ้นมา

เริ่มแรกจะเป็นสารอนินทรีย์แล้วจึงเป็นสารอินทรีย์และได้เป้ฯสารประกอบของสิ่งมีชีวิตเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงเองได้จึงทำให้เริ่มมีออซิเจนขึ้นมาเริ่มแรกสิ่งมีชีวิตเหล่าไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ พอได้ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงจะลอยตัวเป็นชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก สารอินทรีย์เริ่มแรกจะมีการสะสมอาหารทำให้เป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แก่โปรตีน กรดนิวคลีอิกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตนั้นเอง มีการสันนิฐานว่าการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดที่ใต้ทะเลลึกเนื่องจากสามารถที่จะเลี่ยงจากดาวตกและรังสีที่ตกลงยังโลก และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้จึงจำเป็นใช้ก๊าซต่างๆนั้นสะสมพลังงาน

Comment here